0915 719 219 Košická 49, 821 08 Bratislava Po-Pi: 9.00 - 16.00
Návrhy

Obchodné podmienky

Škola výživy s.r.o.

so sídlom Košická 49, 82108 Bratislava, IČO: 55488234, DIČ: 2122024234
(ďalej len „poskytovateľ“)
vydáva s účinnosťou od 1.8.2023 nasledovné obchodné podmienky (ďalej len „OP“).

I. Úvodné ustanovenia

Pre potreby týchto OP:

 1. poskytovateľ je spoločnosť Škola výživy, s.r.o., ktorá poskytuje služby v oblasti vzdelávania na webovej stránke www.skolavyzivy.sk.
 2. používateľ je fyzická osoba, ktorá využíva služby v oblasti vzdelávania na webovej stráne www.skolavyzivy.sk.
 3. služba je poskytnutie vzdelávania prostredníctvom online kurzu, ktorý je v ponuke na webovej stránke www.skolavyzivy.sk.

Tieto OP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania na stránke www.skolavyzivy.sk, uzavretých medzi poskytovateľom a používateľom, ktorých predmetom je používanie služieb v oblasti vzdelávania na stránke www.skolavyzivy.sk. V prípade, že používateľ služieb nesúhlasí s ich dodržiavaním, nemôže služby na stránke www.skolavyzivy.sk používať.

V prípade, že poskytovateľ a používateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné s týmito OP, budú ustanovenia zmluvy uprednostnené pred znením OP.

II. Práva a povinnosti používateľa

Používateľ je povinný:

 1. v registračnom formulári poskytnúť poskytovateľovi aktuálne a pravdivé údaje. Zároveň vyjadruje výslovne svoj súhlas s ich spracovaním a zverejnením.

 2. vyplnením a potvrdením registračného formulára dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto OP, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb dodržiavať

 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa služieb a ním poskytovaných služieb

 4. neposkytnúť svoje heslo tretím osobám a ani ho inak nezverejniť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti používateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti.

 5. nenarušiť operačný systém stránky

 6. dodržiavať morálne a etické zásady, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo hanlivé materiály.

Poskytovateľ služieb si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.

Používateľ má právo

 1. využívať služby odo dňa získania prístupu do študijnej časti po dobu uvedenú v popise zakúpeného kurzu spôsobom uvedeným v popise kurzu. V prípade, že používateľ neabsolvuje kurz predpísaným spôsobom a v uvedenom čase stráca nárok na získanie certifikátu.

 2. na odstúpenie z kurzu a vrátenie ceny kurzu do 14 dní od zaplatenia ceny kurzu ak:
  i) nezačal štúdium kliknutím na ikonu ZAČAŤ ŠTÚDIUM, ktorá mu bude sprístupnená po zaplatení kurzu
  a súčasne
  ii) pošle písomnú žiadosť o vrátenie ceny kurzu na adresu poskytovateľa.

Po uplynutí 14 dní od zaplatenia ceny kurzu už používateľ stráca nárok na vrátenie ceny kurzu.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný

 1. po obdržaní registračného formulára vyplneného používateľom zaslať do 10 pracovných dní zaregistrovanému používateľovi na jeho vlastnú e-mailovú adresu jeho prihlasovacie meno a heslo

 2. sprístupniť používateľovi najneskôr do 10 pracovných dní od zakúpenia predmetné služby v plnom rozsahu a to po dobu, na ktorú si používateľ obsah zakúpil.

Poskytovateľ má právo:

 1. zasielať používateľovi prostredníctvom spravodaja (newsletter) elektronickou poštou na e-mailovú adresu, ktorú používateľ služieb zadal pri registrácii, informácie a novinky na stránke www.zdravyportal.sk a/alebo www.skolavyzivy.sk reklamný text. Užívateľ dáva poskytovateľovi služieb vopred svoj súhlas k pravidelnému zasielaniu spravodaja, čím nedochádza k porušeniu príslušných ustanovení zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame

 2. pozastaviť alebo zablokovať prístup používateľovi služieb v prípade porušenia podmienok používania

 3. zrušiť registráciu a prístup k službám poskytovateľa, ak  používateľ viac ako rok dané služby nepoužíval a neprihlásil sa na stránku www.skolavyzivy.sk

IV. Všeobecné ustanovenia

Vzhľad stránky www.skolavyzivy.sk a jeho obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským právom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené. 

Obsah stránky je tvorený chránenými autorskými dielami, ktoré je na požiadanie možné použiť (prehrať, zobraziť) na podporovanom zariadení telefón, smartphone, tablet, počítač, prípadne iné a softvéri za podmienok uvedených v týchto OP (ďalej len „obsah“). Zoznam digitálneho obsahu je prístupný po registrácii používateľa.

Používateľ služieb nezískava k prvkom a obsahu prezretým prostredníctvom stránky www.skolavyzivy.sk žiadne práva. 

Obsah stránky nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. 

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nefunkčnosťou stránky www.skolavyzivy.sk, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu, a to i vtedy, pokiaľ bol poskytovateľ upozornený na možnosť vzniku týchto škôd.

VI. Poskytované služby a cena

Poskytovateľ poskytuje používateľovi objednanú službu za podmienok a za cenu uvedenú v jeho aktuálnej ponuke. Aktuálna ponuka služieb poskytovateľa a ceny za jednotlivé služby sú uvedené na stránke www.skolavyzivy.sk

VII. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči používateľovi dňom jeho registrácie u poskytovateľa na stránke www.skolavyzivy.sk. Na akékoľvek zmeny bude používateľ poskytovateľom služieb upozornený. Vzor objednávky (návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb) je zverejnený na stránke poskytovateľa služieb spolu s týmito obchodnými podmienkami. 

Používateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito OP a s ich obsahom vyplnením registračného formulára s cieľom využívať služby poskytovateľa na stránke www.skolavyzivy.sk

Používateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené používateľovi v dôsledku aplikácie informácií získaných na webovej stránke www.zdravypotal.sk.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok sú ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (prosím kliknite sem pre zobrazenie kompletného textu)