0915 719 219 Košická 49, 821 08 Bratislava Po-Pi: 9.00 - 16.00
Návrhy

Zásady spracovania a ochrana osobných údajov

Tieto Zásady spracovania a ochrana osobných údajov (ďalej len „GDPR“) sú neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok, podľa ktorých:

i. poskytovateľ je spoločnosť Škola výživy, s.r.o., Košická 49, 82108 Bratislava, IČO 55488234, DIČ: 2122024234:, ktorá poskytuje služby v oblasti vzdelávania na webovej stránke www.skolavyzivy.sk.

ii. používateľ je fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na webovej stránke www.skolavyzivy.sk a súčasne si zakúpila si akýkoľvek kurz z ponuky poskytovateľa

iii. služba je poskytovanie služieb v oblasti vzdelávania, ktoré sú v ponuke na webovej stránke www.skolavyzivy.sk.

Používateľ poskytuje poskytovateľovi nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Všetky osobné údaje poskytnuté používateľom sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Zákony“ ) a iných súvisiacich predpisov.

 

A. V súlade so Zákonmi poskytovateľ poskytuje používateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie: 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje poskytovateľa:
  Škola výživy, s.r.o., Košická 49, 82108 Bratislava, IČO 55488234, DIČ: 2122024234, tel. číslo +421 915 719 219, email: info@skolavzivy.sk, web: www.skolavyzivy.sk.

 2. Právny základ spracúvania osobných údajov je poskytovanie služby poskytovateľom používateľovi, súhlas so spracovaním osobných údajov a plnenie povinností poskytovateľa, ktoré sú mu uložené zákonom.

 3. Účel spracovania osobných údajov je poskytovanie služby, ktorú poskytovateľ poskytuje používateľovi, nevyhnutné súvisiace úkony, komunikácia s používateľom, fakturácia a plnenie povinností, ktoré poskytovateľovi vyplývajú z právnych predpisov. 

 4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:

  Škola výživy, s.r.o., Košická 49, 82108 Bratislava, IČO 55488234, DIČ: 2122024234, tel. číslo +421 915 719 219, email: info@skolavyzivy.sk, web: www.skolavyzivy.sk.

Príjemcami osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu sú aj ďalší zmluvní partneri poskytovateľa poskytujúci organizačno-ekonomické a iné služby (napr. účtovníctvo, daňové poradenstvo, IT služby), potrebné na zabezpečenie prevádzky poskytovateľa a plnenie zákonných povinností, alebo ďalší príjemcovia, ktorým je používateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

  1. dva (2) mesiace po dátume registrácie na www.skolavyzivy.sk alebo po dátume zaslania prvej správy cez kontaktný formulár

  2. dva (2) mesiace po dátume ukončenia poskytovania služby
   za podmienky, že osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov v dlhších lehotách. V takom prípade sa aplikujú zákonné lehoty.

Poskytovanie osobných údajov je podmienkou registrácie na www.skolavyzivy.sk a je nevyhnutné pre účely poskytovania služby poskytovateľom. Bez poskytnutia osobných údajov by nebolo možné zo strany poskytovateľa poskytnúť používateľovi službu.

 

B. Informácia o právach používateľa

 1. Právo na prístup k osobným údajom
  Používateľ má právo získať od poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Používateľ má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

 2. Právo na opravu osobných údajov
  Používateľ má právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má používateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

 3. Právo na výmaz osobných údajov
  Používateľ má právo na to, aby poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje, ak uplatní svoje právo na výmaz a platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo sa inak spracovávali
  2. používateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
  3. používateľ namieta spracovanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov alebo používateľ namieta spracovanie osobných údajov na účel priameho marketingu
  4. osobné údaje sa spracovávajú nezákonne
  5. splnenie povinnosti podľa Zákonov
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  Používateľ má právo na to, aby poskytovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, ak:
  1. používateľ namieta spracovanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi používateľa
  2. spracovanie osobných údajov je nezákonné a používateľ namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
  3. poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracovania osobných údajov ale potrebuje ich používateľ na uplatnenie právneho nároku
  4. používateľ namieta spracovanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi používateľa.

Používateľ, ktorého spracovanie osobných údajov sa obmedzí, je povinný informovať poskytovateľa predtým, ako bude obmedzenie spracovania osobných údajov zrušené.

Poskytovateľ v prípade, ak to používateľ požaduje, je povinný informovať používateľa o príjemcoch, ktorým poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov.

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
  Používateľ má právo namietať spracovanie jeho osobných údajov v zmysle Zákonov.

 2. Právo na prenos osobných údajov
  Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol poskytovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu poskytovateľovi.
  Používateľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
 1. Ďalšie práva používateľa
  Používateľ má právo, aby mu poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
  Používateľ má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
  Používateľ má právo podať návrh na začatie konania v zmysle príslušných článkov podľa Zákonov. 

 

C. Poskytnutie informácií používateľovi

Poskytovateľ je povinný poskytnúť používateľovi na základe jeho žiadosti informácie podľa Zákonov, ktoré sa týkajú spracovania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej alebo elektronickej forme, spravidla v rovnakej, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada používateľ, informácie môže poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak používateľ preukáže svoju totožnosť. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa Zákonov povinný poskytnúť používateľovi súčinnosť.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť používateľovi informácie podľa prechádzajúceho bodu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení používateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Tieto informácie poskytuje poskytovateľ bezodplatne, avšak, ak je žiadosť používateľa zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

D. Obmedzenie práv používateľa 

Poskytovateľ informuje používateľa o obmedzení jeho práv v súlade so Zákonmi, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

 

E. Záväzky poskytovateľa pri nakladaní s osobnými údajmi

Poskytovateľ je povinný chrániť spracovávané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracovania. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k primeranému zabezpečeniu osobných údajov používateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dokumentov, fyzických nosičov, dátových, databázových a poštových súborov poskytovateľa, ktoré obsahujú osobné údaje používateľa, pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracovávaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov používateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracovania osobných údajov, riziká, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať osobné údaje inak ako na účely uvedené v čl. A bod 3. a neposkytovať osobné údaje žiadnym tretím osobám s výnimkou poskytnutia osobných údajov iným príjemcom v nevyhnutnom rozsahu podľa čl. A. bod 4.

Poskytovateľ je povinný nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o používateľovi. Osobné údaje nesmie využiť pre osobnú potrebu a nesmie ich zverejniť a sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovať aj po skončení poskytovania služby. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť používateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní výkonu jeho zákonných práv podľa Zákonov.

Poskytovateľ sa zaväzuje vymazať, resp. fyzicky zlikvidovať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje používateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údajov v nasledovných lehotách:

 1. dva (2) mesiace po dátume registrácie na www.skolavyzivy.sk alebo dátumu zaslania prvej správy cez kontaktný formulár

 2. dva (2) mesiace po dátume ukončenia poskytovania služby
  za podmienky, že osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov v dlhších lehotách. V takom prípade sa aplikujú zákonné lehoty.

Poskytovateľ sa zaväzuje využívať osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke, iba na komunikáciu so záujemcom o služby.

Internetová stránka poskytovateľa využíva súbory cookies, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka webovej stránky poskytovateľa alebo na jeho pevnom disku za účelom optimalizácie internetovej stránky poskytovateľa. Cookies spoločností Google, Facebook a Youtube využíva v súlade s ich pravidlami používania.

 

Tieto GDPR sú neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok a sú platné od 1.8.2023.